Jak otrzymać nową pracę i dodatkowo uzyskać dodatek wysokości (ponad) 8000 PLN?

Rynek pracy stał się nad wyraz łaskawy dla pracowników, a odsetek bezrobotnych utrzymuje się stale na niskim poziomie (w lutym 2018 wynosił 6,8%, co stanowi spadek o 0,1 w stosunku do stycznia tego samego roku – dane Ministerstwa Rodziny, Pracy u Polityki Społecznej).

Pracodawcy zachęcają potencjalnych pracowników mniej lub bardziej wymyślnymi ogłoszeniami o pracę, warunkami zatrudnienia, szerokim wachlarzem benefitów pozapłacowych, „home workingiem” i czym tylko dusza zapragnie.

Wciąż istnieje jednak grupa osób, które z różnych przyczyn nie znajdują zatrudnienia i są zarejestrowane w Powiatowych Urzędach Pracy.

Swego czasu w Internecie popularność zdobył mem j/n:

(źródło: demotywatory.pl)

Dlaczego akurat do Sosnowca? Można by odpowiedzieć – dlaczego by nie 😊. Powróciwszy jednak do głównego wątku w tym artykule,  warto zwrócić uwagę na inną myśl, a dokładnie – przesiedlenie się poza obecne miejsce zamieszkania celem zdobycia zatrudnienia.

Dla wielu takie zmiany stały się już codziennością a cotygodniowe loty na linii Warszawa–Londyn nużącą rutyną. Pozostańmy jednak w naszym kraju i zastanówmy się nad poniższym scenariuszem.

Nie skończyłeś drogi Czytelniku (Czytelniczko) jeszcze trzydziestu lat i w swojej miejscowości nie możesz znaleźć zatrudnienia. Dbasz o to, by zachować prawo do ubezpieczenia zdrowotnego, więc jesteś zarejestrowany w Powiatowym Urzędzie Pracy. Myślisz też czasem o możliwościach, jakie daje praca w innym mieście, ale nie masz funduszy by się przeprowadzić. Sytuacja wydaje się patowa.

Na szczęście życie pokazuje, że nie ma sytuacji bez wyjścia, a nasz ustawodawca  śpieszy z pomocą – dlaczego więc z niej nie skorzystać. Mowa tu o bonie na zasiedlenie, którego funkcjonowanie pod względem prawnym reguluje art. 66 Ustawy o Promocji Zatrudnienia i Instytucjach Rynku Pracy (Dz. U. z 2017 r. poz. 1065 z późn. zm.).

Bon zasiedleniowy gwarantuje bezrobotnemu przyznanie środków finansowych na pokrycie zorganizowania miejsca zamieszkania w nowym miejscu i stanowi bezzwrotną pomoc. By jednak z takiego bonu skorzystać, musimy spełnić kilka kryteriów opisanych w Ustawie:

– pomoc kierowana jest do bezrobotnego do 30 roku życia,

– z tytułu wynagrodzenia będziemy osiągać wynagrodzenie / przychód w wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę brutto miesięcznie (w 2018 roku jest to 2100 PLN brutto) oraz będziemy podlegać ubezpieczeniu społecznemu,

– odległość od miejsca dotychczasowego zamieszkania do miejscowości, w której bezrobotny zamieszka w związku z podjęciem zatrudnienia / innej pracy zarobkowej / działalności gospodarczej wynosi co najmniej 80 km lub czas dojazdu do tej miejscowości i powrotu do miejsca dotychczasowego zamieszkania środkami transportu zbiorowego przekracza łącznie co najmniej trzy godziny dziennie,

– będziemy pozostawać w zatrudnieniu / wykonywać inną pracę zarobkową / prowadzić działalność gospodarczą przez okres co najmniej sześciu miesięcy.

 

Spełniamy wszystkie wymogi. Na pomoc w jakiej wysokości możemy liczyć?

Tu ustawodawca określa maksymalną kwotę określając jej wysokość jako nie więcej niż 200% przeciętnego wynagrodzenia za pracę (obecnie to około 8500 PLN).

 

Jak zawnioskować o taką pomoc?

Bon zasiedleniowy przyznawany jest na wniosek zainteresowanego bezrobotnego. Wniosek składamy do starosty i w momencie pozytywnego rozpatrzenia dochodzi do podpisania Umowy, która stanowi podstawę do otrzymania wspomnianego bonu.

Umowa taka będzie zawierała wysokość środków przekazanych bezrobotnemu, termin i sposób ich wypłaty.

 

Co po wypłacie?

Otrzymałeś pomoc! Pamiętaj jednak, by dotrzymać wszystkich zobowiązań wynikających z jej otrzymania.

– w ciągu trzydziestu dni dostarcz do PUP (Powiatowy Urząd Pracy) dokument potwierdzający podjęcie zatrudnienia / innej pracy zarobkowej / działalności gospodarczej w nowym miejscu wraz z oświadczeniem o spełnieniu warunku odległości od dotychczasowego miejsca zamieszkania,

– do siedmiu dni odpowiednio od dnia utraty zatrudnienia / innej pracy zarobkowej / zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej i od dnia podjęcia nowego zatrudnienia / innej pracy zarobkowej / działalności gospodarczej należy przedstawić w PUP oświadczenie o utracie lub zaprzestaniu w/w i podjęciu nowego zajęcia.

– do ośmiu miesięcy od dnia otrzymania bonu na zasiedlenie należy udokumentować pozostawanie w zatrudnieniu / wykonywaniu innej pracy zarobkowej / prowadzeniu działalności gospodarczej przez okres sześciu miesięcy.

By dopełnić powyższych formalności nie musimy fatygować się osobiście do Urzędu.  Opisane powyżej dokumenty możemy wysłać także pocztą tradycyjną lub elektroniczną na skrzynkę podawczą właściwego PUP.

Przyjmijmy także czarny scenariusz i nie wyważaliśmy się z zobowiązania wynikającego z Umowy z starostą. Niestety będziemy musieli zwrócić całą kwotę lub jej część zgodnie z obowiązującymi przepisami. Termin zwrotu ustawodawca określił na trzydzieści dni od dnia doręczenia wezwania starosty.

Przedmiotowe przepisy obowiązują od dobrych kilku lat stąd też warto o nich przypominać i jeśli tylko spełniamy kryteria – korzystać z możliwości udzielenia wsparcia.

Powiatowe Urzędy Pracy dysponują także dodatkowymi możliwościami wsparcia bezrobotnych, zachęcam więc do odwiedzenia najbliższego PUP i do pytania. A nóż jakaś z form pomocy jest nam należna 😊

Powodzenia!

Praca24 Opublikowane przez:

Bądź pierwszą osobą, która zostawi swój komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *